Logistics And Frieght Forwarding

Czy PKP Cargo będzie woziło polski węgiel do Czech? – Rynek Kolejowy

Takiego scenariusza nie wyklucza Arkadiusz Olewnik, cz?onek zarz?du do spraw finansowych PKP Cargo. Wyja?nia, ?e w miar? wygaszania dzia?alno?ci OKD, pojawi si? zapotrzebowanie na polski w?giel, kt?ry wwozi? do Czech b?dzie prawdopodobnie PKP Cargo. OKD jest jedynym producentem w?gla kamiennego w Republice Czeskiej.

Podczas prezentacji wynik?w PKP Cargo za drugi kwarta?, Grupa PKP Cargo zanotowa?a du?? strat?.

Spory udzia? w wynikach mia?o w?a?nie AWT, kt?re odpowiada?o za 48% straty. Wynika?o to mi?dzy innymi z jednorazowego odpisu z tytu?u utraty warto?ci aktyw?w i z tytu?u nie?ci?galnych nale?no?ci od OKD dla grupy AWT za dostawy i us?ugi w kwocie 63 mln z?. Sprawa by?a o tyle dotkliwa, ?e przewozy w?gla z czeskiej kopalni stanowi?y 30% udzia? w przewozach AWT.

Wyniki za trzy kwarta?y s? ju? bardziej optymistyczne.

– By? to jednorazowy odpis i obecnie sprawa jest ju? zako?czona – informuje Arkadiusz Olewnik, cz?onek zarz?du do spraw finansowych PKP Cargo. Koncern w?glowy OKD og?osi? upad?o??, obecnie normalnie dalej pracuje i czeka na proces restrukturyzacji. Czekamy dalej na jego dok?adny plan, co b?dzie dalej – dodaje.

Jak podkre?la Olewnik, sytuacja w OKD nie wp?ywa obecnie w ?aden spos?b na bie??c? dzia?alno?? sp??ki AWT. – Sytuacja jest stabilna. OKD normalnie wydobywa i przewozi w?giel. Teraz terminy p?atno?ci s? tygodniowe, co oznacza, ?e za wykonan? prac? w tygodniu OKD p?aci nam w pi?tek.

Dzi?ki temu jest nawet lepsza sytuacja ni? wcze?niej, bo p?ynno?? finansowa jest dzi?ki temu lepsza. Natomiast wiemy ju?, ?e plan b?dzie przewidywa? ograniczenie produkcji – m?wi. Jedyny czeski w?giel

OKD jest jedynym producentem w?gla kamiennego w Republice Czeskiej. Prowadzi wydobycie w kopalniach g??binowych w po?udniowej cz??ci G?rno?l?skiego Zag??bia W?glowego – w rejonie ostrawsko-karwi?skim. Firma zajmuje si? poszukiwaniem, wydobyciem, obr?bk?, uszlachetnianiem i sprzeda?? w?gla kamiennego z nisk? zawarto?ci? siarki i innych domieszek.

Taki w?giel mo?e by? stosowany jako paliwo lub jako surowiec w przemy?le koksowniczym, chemicznym i w innych bran?ach. Stopniowe wygaszanie dzia?alno?ci kopalni OKD sprawi, ?e Czesi nie b?d? posiadali w?asnego w?gla. – Czekamy co b?dzie w przysz?ym roku i co b?dzie w latach nast?pnych. Wiemy, ?e prawdopodobnie ten w?giel b?dzie uzupe?niany w?glem z Polski – wyja?nia Olewnik.

– AWT jest wprawdzie troch? od nas w tym momencie uzale?nione, bo AWT mo?e wozi? inny w?giel ni? ten od OKD, ale w tym momencie nie mog? wozi? w?gla bez nas, bo my mamy bocznice kolejowe – t?umaczy Olewnik. Polski w?giel dla Czech Cz?onek zarz?du prezentuje najbardziej prawdopodobny scenariusz, kt?ry nast?pi w najbli?szym czasie. – PKP Cargo b?dzie dostarcza?o do Czech polski w?giel, natomiast AWT b?dzie odbiera?o go na bocznicach i rozwozi?o do klient?w – m?wi.

Wskazuje przy tym na wa?ny czynnik restrukturyzacji czeskiej kopalni. – Najwa?niejsza sytuacja jest taka, ?eby wygaszanie dzia?alno?ci OKD przebiega?o z pewnym planem i to, czego b?dzie brakowa?o na rynku czeskim, ?eby by?o p?ynnie uzupe?niane przez rynek polski, by nie by?o gwa?townych ruch?w i gwa?townego przyspieszenia sytuacji.

Dlatego my?limy, ?e w procesie koordynowania tych dw?ch ?r?de? w?gla, ?e b?dziemy brali udzia?, bo mo?emy by? tym czynnikiem stabilizuj?cym.

[1][2][3]

References

  1. ^ AWT, kt?re odpowiada?o za 48% straty (www.rynek-kolejowy.pl)
  2. ^ jednorazowego odpisu z tytu?u utraty warto?ci aktyw?w (www.rynek-kolejowy.pl)
  3. ^ s? ju? bardziej optymistyczne (www.rynek-kolejowy.pl)Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*