Logistics And Frieght Forwarding

Czy Polski węgiel pojedzie do Czech? Możliwa też Słowacja, Węgry … – Rynek Kolejowy

Segment przewozu w?gla ma si? w najbli?szym czasie dobrze rozwija?, przede wszystkim za spraw? wi?kszego wydobycia tego surowca w Polsce. Wszystko wskazuje na to, ?e potrzebowa? b?d? go Czesi, kt?rym z?o?a ju? si? ko?cz?. Ko?czy si? r?wnie? dzia?alno?? ich jedynej kopalni – OKD.

Oznacza to, ?e pojawia si? szansa dla PKP Cargo dla kolejnych przewoz?w – i to nie tylko do Czech – ale te? S?owacji, W?gier i Austrii, kt?rzy r?wnie? korzystali z w?gla od OKD.

Powr?t do koncepcji bezpiecze?stwa energetycznego opartego na w?glu kamiennym, zamkni?cie kopal? Paskov i ?azy oraz eksport w?gla koksowego do Czech to zdaniem zarz?du PKP Cargo najwa?niejsze elementy, kt?re b?d? decydowa? o rynku w?glowym najbli?szym czasie. – Tak dobrych informacji w tym segmencie nie mieli?my ju? dawno – m?wi? podczas kwartalnych wynik?w firmy Maciej Libiszewski, prezes PKP Cargo.

Ciekawym aspektem jest sprawa wydobycia i przewozu w?gla w Czechcach.

Bankructwo Kopalni Ostrawsko-Karwi?skich (OKD) w du?ym stopniu odbi?o si? na sp??ce AWT, kt?r? to w znacznym stopniu kontroluje PKP Cargo. Udzia? w rynku czeskim AWT to prawie 10%. Jest to druga najwi?ksza sp??ka ?wiadcz?ca us?ugi przewoz?w towarowych w tym kraju, przy przewozach rz?du prawie 7 mln ton.

AWT posiada 5 tys. wagon?w i ponad 160 lokomotyw. Do niedawna g??wnym klientem sp??ki by?a w?a?nie OKD. Nic zatem dziwnego, ?e dokonane 3 maja 2016 roku zg?oszenie o upad?o?ci kopalni przyj?to z niepokojem.

Tym bardziej, ?e udzia? Grupy PKP Cargo w AWT wynosi 80%. Polski w?giel do Czech, a mo?e i dalej

Co wi?cej, OKD jest jedynym producentem w?gla kamiennego w Republice Czeskiej.

Prowadzi wydobycie w kopalniach g??binowych w po?udniowej cz??ci G?rno?l?skiego Zag??bia W?glowego – w rejonie ostrawsko-karwi?skim. Firma zajmuje si? poszukiwaniem, wydobyciem, obr?bk?, uszlachetnianiem i sprzeda?? w?gla kamiennego z nisk? zawarto?ci? siarki i innych domieszek. Taki w?giel mo?e by? stosowany jako paliwo lub jako surowiec w przemy?le koksowniczym, chemicznym i w innych bran?ach.

Stopniowe wygaszanie dzia?alno?ci kopalni OKD[1] sprawi, ?e Czesi nie b?d? posiadali w?asnego w?gla. Optymistycznie na t? sytuacj? spogl?da Maciej Libiszewski, prezes PKP Cargo. – Zapasy w?gla w czeskich z?o?ach ko?cz? si?, wi?c mo?e by? tak, ?e wydobycie w?gla w Polsce jeszcze si? zwi?kszy – podkre?la. I dodaje, ?e sp??ka stara si? by? blisko tych temat?w, gdy? czeska kopalnia dostarcza w?giel nie tylko Czechom, ale te? do Austrii, na W?gry czy na S?owacj?. – Chcemy bra? w tym udzia? – podkre?la.

,,Rozmawiamy o AWT” Na pocz?tku maja pojawi?a si? r?wnie? informacja o tym, ?e Minezit SE, posiadaj?cy jedn? pi?t? akcji przewo?nika AWT, przedstawi? ??danie odkupu tych udzia??w przez PKP Cargo[2]. Minezit SE to czeska sp??ka kontrolowana przez miliardera Ren?

Hole?ka. Posiada 20 procent akcji sp??ki Advanced World Transport. Pozosta?e 80 procent PKP Cargo kupi?o od Zdenka Bakali oraz The Bakala Trust w maju 2015 roku za 103,2 mln euro (427,3 mln z?).

W kwestii harmonogramu i zasad odkupu przez PKP Cargo reszty akcji od Minezit, polska sp??ka jest pow?ci?gliwa. – Na razie jest to tylko sygna?, ?e firma Minezit chce pozby? si? pakietu akcji AWT – m?wi Libiszewski. Dodaje tak?e, ?e PKP Cargo nie otrzyma?o sygna?u, ?e odkupienie akcji ma si? odby? w formie got?wki. – Podj?li?my rozmowy. W tej chwili trwaj?.

W momencie, kiedy zako?czymy, przeka?emy komunikat – podkre?la.

References

  1. ^ Stopniowe wygaszanie dzia?alno?ci kopalni OKD (www.rynek-kolejowy.pl)
  2. ^ ??danie odkupu tych udzia??w przez PKP Cargo (www.rynek-kolejowy.pl)Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*